ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11 Ν.2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχει ο Πελάτης στα πλαίσια της συναλλακτικής σχέσης του με την Optima bank (εφεξής η «Τράπεζα») και σεβόμενη την εμπιστοσύνη με την οποία την τιμά ο Πελάτης, η Τράπεζα δεσμεύεται από τις ακόλουθες αρχές εχεμύθειας:

  1. συλλέγει μόνο τις πληροφορίες που θεωρεί σχετικές και απαιτούμενες, προκειμένου να κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες του Πελάτη και να διεξάγει την επιχειρηματική της δραστηριότητα
  2. χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του Πελάτη προκειμένου να του παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα, για λόγους επικοινωνίας ή και στατιστικούς
  3. δεν γνωστοποιεί τα στοιχεία του Πελάτη σε τρίτο, εκτός εάν έχει την έγκρισή του ή υποχρεούται από το νόμο ή έχει προηγουμένως ενημερώσει τον Πελάτη
  4. σε ειδικές περιπτώσεις υποχρεούται να αποκαλύπτει τα στοιχεία του Πελάτη σε αρμόδιες αρχές, αλλά μόνο εφόσον οι ως άνω αρχές ενεργούν νομίμως
  5. φροντίζει για την τακτική ενημέρωση των στοιχείων του Πελάτη, ιδίως κατόπιν ενημέρωσης από τον ίδιο για μεταβολή των στοιχείων του στην οποία ενημέρωση ο Πελάτης υποχρεούται να προβαίνει στα πλαίσια της συναλλακτικής του σχέσης με την Τράπεζα
  6. διατηρεί αυστηρά συστήματα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου και του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Τράπεζας και
  7. το προσωπικό της Τράπεζας, οι εταιρείες του Ομίλου και τα τρίτα μέρη, τα οποία έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στοιχεία του Πελάτη υποχρεούνται ειδικώς σε εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.

Επίσης, ο Πελάτης:

  1. δηλώνει ότι συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στη διαβίβαση από την Τράπεζα των στοιχείων και πληροφοριών που τον αφορούν σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ή αντιπροσώπους ή φορείς διατραπεζικών συστημάτων ή άλλες τράπεζες μέσω των οποίων εξυπηρετούνται συναλλαγές του,
  2. αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και
  3. γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που η Τράπεζα δικαιούται να τηρεί και να χρησιμοποιεί, εκτός εάν ο ίδιος υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου.

Επειδή τα ανωτέρω ενδέχεται να μεταβληθούν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσης, σε συνδυασμό με τους Όρους Χρήσης και Οδηγίες Ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσουν τον παρόντα δικτυακό τόπο, η χρήση του οποίου αποτελεί αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους των με τους συγκεκριμένους όρους.